به تنها مرجع معتبر فارسی کونگ فوی باگواژانگ خوش آمدید

صفحه اصلی >> چی کونگ >> چی کونگ پنج حیوان

چي گنگ پنج حیوان
Frolics of the Five Animals 五禽戲
مجموعه اي از تمرینات چي گنگ Qigong که در دوران آرامش و شكوفایي چین در زمان سلسله Han 202 پیش از میلاد الي 220 میلادي بوجود آمد. گروهی مدعي هستند که Huatuo این سلسله از تمرینات چي گنگ را بوجود آورده، با این وجود Ming-Jwing-Yang بر این باور است که یك استاد تائویست به نام Chiam-Jiun ابداع كننده آن بوده و Huatuo صرفا آن را تكمیل كرده و به شاگردان مستعد خودLi-Dangzhi Fan-E ، Wu-Pu تعلیم داده است.
پنج حیواني که در این تمرینات از آنها یاد مي شود؛ ببر، گوزن، خرس، میمون، و درنا مي باشند. بر اساس تئوري پنجگانهTCM ،Xing Wu پنج عنصر ، هر حیوان دو نوع تمرین مربوط به خود دارد که یكي به پنج عضو داخلي yin Zang و دیگري پنج عضو داخلي yang Fu مي پردازد. گفته مي شود تمرینات منظم این چي گنگ موجب بهبود عملکرد اعضای زیر می گردد:
كبد و كیسه صفرا ببر عنصر چوب بهار
كلیه ها و مثانه گوزن عنصر آب زمستان
معده و طحال خرس عنصر خاك زمین
قلب و روده كوچك میمون عنصر آتش تابستان
ریه و روده بزرگ درنا عنصر فلز پاییز

虎 Hu Tiger

ببر
اولین حیوان ببر است. ببر نشانه عنصر چوب موسم بهار و اندام دروني كبد و كیسه صفرا مي باشد. حس خشم را مربوط به كبد مي دانند. كبد همچنین كاركردهای مهم زیادي از جمله ذخیره خون xue و حركت روان چي Qi در بدن را بعهده دارد. كبد جایگاه جان یا روح اثیري hun است. .Xue ذخیره خون کبد، که عضلات را تغذیه مي كند، تاثیر مستقیمی در تمرینات فیزیكي دارد. كبد همانند یك ژنرال ارتش عمل میکند و مسئول جریان ممتد و روان چي در بدن است که خود تاثیر بسزایي در عملكرد هر كدام از اعضا و جوارح بدن دارد و الهامات، خلاقیت و هدفمندی در زندگي را در اختیار Shen یا ذهن مي گذارد.
این تمرین بر روي كشش و به چنگ آوردن تاكید و توجه خاصي دارد. با کشش بسوي آسمان و سپس پایین آوردن آن و حركت بطرف زمین و بالا آوردن زمین و بردن به بالا، گرفتن و چنگ زدن تمرین مي شود که مستقیما به عضلات و در نتیجه كبد ارتباط مي یابد. غلطیدن در محور ستون مهره ها Yin و Yang مریدین های جلو mai ren و پشت mai du را تحریك كرده و مدار میكروكازمیك را فعال مي كند.
سپس این حركت با خم شدن و خرامیدن آرام به جلو و فریاد ناگهانی رهاكردن خشم ببر، در حالیکه بر روي یك پا ایستاده و با قدرت شكار خود را در چنگ مي فشارد، تكمیل مي شود. در این حركت عضلات كشیده شده و همزمان با فعال كردن نقاط well jing چاه جینگ که در نوك انگشتان قرار دارند، نقطه PC-8شروع مریدین پري كاردیوم را باز كرده و یكي دیگر از ویژگي های عنصر چوب یعني تعادل را به کار میگیرد. ببر نشانه ابهت مي باشد .در هنگام حركات بهتر است که تمركز بر روي منگ مین Meng Mein باشد.

گوزن
دومین حیوان گوزن است. گوزن نشانه عنصر آب و موسم زمستان بوده و اندام دروني مرتبط با آن کلیه ها و مثانه مي باشند. حس ترس را مربوط به کلیه ها مي دانند و به آنها عنوان "ریشه زندگي" داده شده است. چرا که جوهره Jing را در خود ذخیره كرده اند. جوهره Jing تعیین كننده سرشت ، طبیعت، و خمیره است که از والدین به ما مي رسد و در زمان لقاح و بارداري شكل مي گیرد. کلیه ها، بنیان yin و yang در بدن مي باشند؛ در نتیجه مي توان آن را بنیان همه ارگان هاي دیگر دانسته و كنترل كننده تولد، رشد و نمو و تولید مثل دانست. کلیه ها مغز استخوان را تولید مي كنند و كنترل استخوان و دروازه حیات Fire minister را بدست دارند. در عین حال جایگاه Zhi یا قدرت تصمیم گیري و اراده نیز هستند.
حرکت با چرخش بالاتنه شروع میشودکه در نتیجه آن انرژي یك کلیه باز و انرژي دیگري بسته ميگردد . از این طریق تاثیري مانند پمپ بوجود مي آید که Mai Chong را تنظیم می کند و در نتیجهqi Yuan نیز كنترل میگردد. اتصال انرژي آتش قلب و انرژي آب کلیه برای حصول سلامت وتندرستي ضروری است !
Mudra حالت انگشتان که همانند شاخ گوزن شكل داده مي شوند Shen را آرام كرده و از طریق اتصال انگشت میاني به كف دست و از راه كانال های پري كاردیوم و گرم كننده سه گانه Jiao San به قلب متصل میشود. چشم ها و نگاه نقش پنجره اي رو به Shen را بازي مي كنند و هنگامی که سر را بر مي گردانیم تا با حالتي خندان و پر نشاط به پاشنه ی پاي خود Malleolus Medial یا كانال کلیه نگاه كنیم ،آب و آتش را نیز به هم متصل مي كند. در قسمت دوم هنگامی که پشت خود را قوس مي دهیم مدار میكروكازمیك دوباره فعال مي شود و سپس با جهش نرم و ملایم خود طبیعت سرزنده، بازیگوشانه و روان گوزن را شبیه سازي مي كنیم.

熊 xióng bear
خرس
سومین حیوان خرس است. خرس نشانۀ عنصر خاك و موسم اواخر تابستان و اوایل پاییز بوده و در نتیجه به اندام های داخلي معده و طحال مربوط مي شود. احساس اضطراب را مربوط به طحال مي دانند. اثر خود را در طحال نشان مي دهد و عضو اصلي در تولید qi gu که از خوردن غذا و نوشیدن مایعات بدست مي آید مي باشد. تبدیل و انتقال qi gu نقشي بسیار مھم در گوارش دارد که خود بنیان شكلگیري Qi و Xue است. طحال جایگاه yi یا هوش و خرد، تولید افكار و ایده ها، حافظه و تمركز است. حركات این حیوان كند و سنگین است و این خصلت دشواري و كندي و عدم چالاكي در حركات كاملا مشهود است. حركات با ماساژ دایره وار شكمي براي كمك به هضم غذا و بوسیلۀ گرم كردن و پشتیباني طحال یانگ Yang Spleen و با كمك حركت دادن تمامي بالاتنه که دست ها را به حركت در مي آورد شروع مي شود. سپس دست ها به كنار بدن افتاده و آماده مي شود تا از هم باز شده و زیر بغل ها را كشیده و باز كند . ارتباط نزدیك طحال با قلب و كبد قلب را مادر طحال مي دانند و كبد را مخزن xue با باز كردن پهلوها تهیگاه فعال میشود. كف دست ها باز و توخاليست تا در هنگامی که پا و لگن همزمان بلند شده و بدون خم كردن زانو به جلو گذاشته مي شود ، PC8 را باز كند. حركت تاب مانند بالاتنه و گذاشتن پا به سنگیني به روي زمین کلیه یانگ Yang kidney را فعال مي كند تا بتواند طحال یانگ Yang Spleen را در گرم كردن و "پختن Cooking " غذا یاري كند.

猴 hóu Monkey
میمون
چهارمین حیوان میمون است. میمون نشانه عنصر آتش و موسم تابستان است. اندام های داخلی مربوط به آن قلب و روده كوچك مي باشند. قلب به عنوان مهمترین عضو بدن و به عبارتي، سلطان، اعضاي داخلي بدن بحساب مي آید. احساس شادي و لذت و سرخوشي را به این عضو نسبت مي دهند. عملكرد اصلي قلب مدیریت و به جریان در آوردن Xue در عروق و رگها براي تغذیه بافتهاست. قلب، Shen یا ذهن را در خود جاي داده است. Shen نشان دهنده یا در برگیرنده تمامي وجوه معنوي و دماغي انسان است و بدین ترتیب Hun ،Zhi ، Yi ،Po که همان روح جسماني و مادي ست را در بر مي گیرد. میمون همانند قلب دائما همچون شعلۀ شمع در حركت و رقص است.
اولین حركت که با بالا كشیدن ناگهانی دست ها بطرف سینه ،که خود بصورت قلاب در آمده . بالارفتن همزمان شانه ها بطرف گوش ها و تعادل بدن روي پنجه ها در حالي که میمون به چپ و راست مي نگرد، شروع مي شود. در این حال قلب فشرده شده و همزمان با رها شدن بدن به طرف پایین Xue پمپاژ مي گردد. دومین بخش از حركت، Shen را با پاك كردن ذهن كنار زدن شاخه ها براي رسیدن به هلو، میوه بهشتي و با گذاشتن انگشت شست در داخل كف دست و نگهداشتن Hun در درون آن ، آرام مي كند . در این تمرین حالت چنگ زدن و بدست آوردن مربوط به توانایي كبد در نگهداري و ذخیره Xue
مي باشد، در حالی که بلند كردن همزمان پاشنه ها با آن کلیه ها را فعال كرده و قلب را نیز پشتیباني مي كند. سپس هلو به دایره دید نزدیك آورده مي شود اما چون خیلي سنگین است باید از دست دیگر برای نگهداشتن آن کمک گرفت. این در حالیست که میمون از یافتن غذا خرسند است و به خوردن آن فکر میکند !

鸟 niǎo bird Crane
درنا
پنجمین حیوان درنا ست. درنا نشانه عنصر فلز بوده و سمبل موسم پاییز است. اندامهای داخلی مربوط به آن ریه ها و روده بزرگ مي باشند. احساس غم را به ریه نسبت مي دهند و وظیفه آن مدیریت Qi و تنفس است و همزمان مسؤولیت دم و بازدم و كانال های عبور آب را نیز داراست. این اندام ها رابطي بین انسان و محیط اطراف اوست و به نخست وزیري تشبیه شده اند که مسؤولیت تنظیم Qi ، بخصوص در رگها را بعهده دارند تا قلب را در كنترل جریان خون یاري دهد. ریه ها جایگاه Po مادي ترین و فیزیكي ترین جنبه روح انساني ، عواطف و احساسات اوست.
بار دیگر در اولین حركت مدار میكروكازمیك با قوس دادن ستون مهره ها بشكل مقعر فعال مي شود، سپس شانه ها بالا رفته و به گردن فشرده مي شود تا قلب را فشرده و Xue را پمپاژ كند؛ همزمان دست ها بالا آمده و مانند نوك درنا شبیه سازي ميشود و دنبالچه به بیرون داده مي شود سپس دست ها همراه یك پا به عقب كشیده مي شود تا حركتي مانند بال زدن را شبیه سازي كند.
قسمت دوم تمرین با عملكرد بالابرنده كبد Xue و پایین آورنده ریه Qi، Qi را در ریه ها تنظیم ميكند. بالاترین شكل Yin و Yang بوسیله دم در کلیه ها و باز دم در ریه ها نمود مي یابد که این دو اندام را به یكدیگر مرتبط كرده تا Xue تنظیم نموده و قلب را یاري دهد. ریتمي که بوسیله حركات بالا و پایین بال زدن بوجود مي آید و باز و بسته نمودن دست ها كانال های ریه و روده بزرگ و دم و بازدم به انسان كمك مي كند تا با تغییرات ریتمیك فصول تطابق پیدا كرده و هماهنگ شود.
آخرین كشش که به سمت بالا و به روي یك پا صوت مي گیرد ، پهلو ها و تهیگاه ها را كشیده و در نتیجه كانال هاي كبد و كیسه صفرا را با ریه ها هماهنگ مي كند. ریه ها آخرین عضوي هستند که درست قبل از تولد بكار مي افتند، به همین دلیل كمي ظریف و شكننده بوده و نسبت به تغییرات حساس هستند. با توجه به این خصوصیت ترجیحاً انجام این حركت باید بسیار ملایم و با وقار صورت گیرد.

توجه
براي اینکه بتوانیم چي گنگ پنج حیوان را بطوركامل درك كنیم باید جنبه بازي این حركات را نیز به خاطر بسپاریم.
• سرزندگي و نشاط در حركات باید حفظ شود.
• زمان اختصاص داده شده براي لذت بردن از این حركات باشد.
• از حركات فیزیكي و بدني لذت ببریم.
• از بازي و تقلید این حركات لذت ببریم.
• از هر لحظه اي که صرف مي شود با بذل توجه لذت ببریم.
• از این حركات ،که خود تمریني براي خیال پردازي و شبیه سازي ست، لذت ببریم.
• هنگامی که از انجام این حركات بازیگوشانه لذت مي بریم باید لبخند در چهره ی ما پیدا باشد.
• باید تلاش كنیم که به دوران جواني خود برگردیم و با یاد آوری خاطرات، بازي های شادي آور كودكي ها یمان را زنده كنیم. زماني پر از خاطرات معصومانه، پر از تخیل، آزاد و رها، و حتي مسخره بازي های بچگانه !
• بدانیم که هیچگاه براي غنیمت شمردن و درآغوش گرفتن كودك پر ارزش درون خود دیر نیست و پیر نیستیم.

شبکه های اجتماعی

آدرس

بازار مبل تهران - میدان معلم - انتهای خیابان حیدری جنوبی - میدان ایثارگران - خیابان مفتح جنوبی - اول خیابان عمرانی - سالن ورزشی شهید رجائی روزهای جمعه از ساعت 10 الی 13

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد

سایت باگواژانگ 1397